Bienvenida de la alcaldesa
Amparo Navarro Bargues - Alcaldessa de Benissanó

El Ayuntamiento de Benissanó presenta esta nueva página web municipal, www.ajuntamentbenissano.es, con el objetivo de crear una herramienta de proximidad con todos los vecinos del municipio, más intuitiva, atractiva y adaptada para tablets, teléfonos móviles y ordenadores personales.

Amparo Navarro Bargues
Alcaldesa de Benissanó

 

Publicades les Ajudes Parèntesis Pla Resistir

Publicades les Ajudes Parèntesis Pla Resistir

L’Ajuntament de Benissanó ha aprovat la convocatòria de les Ajudes Parèntesi del Pla Resistir, dirigides a autònoms i microempreses que desenvolupen la seua activitat en els sectors que s’han vist més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia originada per la covid-19, l’activitat de les quals s’exercisca en el terme de Benissanó.

L’import total de les ajudes ascendix a 71.752 euros, dels quals l’Ajuntament realitza una aportació de 10.762,8 euros.

El termini de presentación de sol.licituds és del 10/03/2021 fins al 31/03/2021, ambdós inclosos.

A continuació teniu tota la informació necessària per a la presentació de les sol·licituds.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. Per tant, el termini comença el 10/03/2021 fins al 31/03/2021 (Ambdos inclosos).

Beneficiaris

Seran beneficiaris de les ajudes les persones físiques i jurídiques, que reunisquen la condició d’autònoms o microempreses, que duguen a terme alguna de les activitats incloses en l’Annex I, sempre que complisquen els següents requisits:

a) Que l’activitat econòmica siga desenvolupada per un autònom/a o una microempresa que no tinga més de 10 treballadors/as en la seua plantilla que estiguen donats d’alta en el règim de la Seguretat Social o en la mútua professional corresponent i en l’Agència Estatal d’Administració Tributària a data 31 de desembre de 2020.

b) Estar donat d’alta en alguna de les activitats (IAE) dels sectors identificats en l’Annex I d’aquesta convocatòria, amb data anterior a la publicació en el BOP d’aquesta.

c) Que l’activitat s’exercisca en el terme municipal de Benissanó. En el cas de no tindre local afecte a l’activitat, el domicili fiscal ha de trobar-se en el terme municipal de Benissanó amb data anterior al dia 1 del mes en què es presente la sol·licitud.

d) Que es troben en funcionament a data de 31/12/2020.

e) Que no es troben incurses en cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, que estiguen al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

f) No tindre deute pendent de qualsevol naturalesa el període de termini de la qual de pagament voluntari haja vençut amb l’Ajuntament de Benissanó, requisit que ha de complir-se en la data de presentació de la sol·licitud.

A aquest efecte es considera com a microempresa la definida conforme l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió Europea, de 17 de juny de 2014, és a dir, aquella que ocupa un màxim de 10 treballadors, i el volum de negocis del qual anual o el balanç general anual del qual no supera els 2 milions d’euros.

Documentació a aportar pels interessats

– Sol·licitud Pla Resistir (Annex II), degudament emplenat i signat.

– NIF per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, de la persona o representant de l’empresa sol·licitant.

– Certificat actualitzat de la situació censal, que indique l’activitat econòmica amb la seua data d’alta, el domicili fiscal i, en el seu cas, el del local de desenvolupament de l’activitat.

– Documentació acreditativa del nombre de treballadors a 31 de desembre de 2020, adjuntant els TC2 del mes de desembre, únicament per al cas de tindre contractats a treballadors.

– Manteniment de tercers (Annex V), degudament emplenat i signat per l’entitat bancària, o Certificat de titularitat del compte bancari que s’ha indicat en la sol·licitud. Aquest compte haurà de pertànyer a la persona o empresa sol·licitant de la subvenció.

– Compte Justificatiu (Annex IV), amb indicació de la relació classificada de les despeses, així com les factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic mercantil, per import net mínim de 2.000 €, en els termes de l’apartat 9 de la Convocatòria. Haurà d’acompanyar-se el corresponent justificant bancari de pagament i identificació de la persona o empresa destinatària.

– Poder de representació del representant legal (Annex III), en el seu cas.

– Certificat d’estar al corrent amb les obligacions de la Seguretat Social.

– Certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries.

 

En cas de ser persona jurídica:

-Acreditació dels poders de la persona administradora i de la qual presenta la sol·licitud, en cas de no ser la mateixa persona, i en aquest cas s’aportarà poder de representació (Annex III).

Quantia de les ajudes

La quantia individualitzada a percebre pels beneficiaris es determinarà en la resolució de concessió mitjançant l’aplicació dels següents criteris:

– Una quantitat màxima de 2.000 € per cada persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en l’Annex I.

– Una quantitat fixa de 200 € per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data de 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i persones treballadores autònomes en els sectors identificats en l’annex I.

En cap cas l’import de les ajudes podrà ser superior a l’import de les despeses justificades pels beneficiaris.